GENSOFT Consulting

SISTEMUL INFORMATIC INTEGRAT

GENSIS - ERP

Gensoft Consulting dezvoltă și integrează soluții complexe de planificare a resurselor întreprinderii (ERP) pe piața românească încă din 1997.

Produsul Gensis – ERP este un sistem informatic modular, fiecare zonă de activitate a întreprinderii fiind acoperită de către o aplicație specifică. Modulele (aplicațiile) sistemului informatic Gensis funcționează într-un tot integrat, utilizând o bază de date comună, dar pot funcționa și independent.

 

Generalități

Sistemul informatic Gensis – ERP

-  este un sistem informatic care se adresează companiilor mari și mijlocii și care pe parcursul timpului a fost adaptat și pentru companiile mici, în varianta Gensis-small Business;

-  este un sistem informatic construit pentru piața românească, urmărind legislația și monografiile contabile românești;

-  este o soluție posibil de implementat companiilor ce activează în cele mai diferite domenii ale economiei (producție, servicii, comerț, turism, etc.);

 

Caracteristici tehnice

Gensis este un sistem informatic de tip client server ce utilizează stații de lucru Windows și servere Windows sau Linux, într-o arhitectură de server central și/sau server central și servere subordonate.

 

Caracteristici funcționale ale sistemului informatic Gensis - ERP

- organizează procesele și activitățile de afaceri, creând astfel posibilitatea obținerii unor informații, concrete și concise;

- se adaptează ușor la schimbările permanente ale mediului de afaceri, fără a întrerupe activitățile companiei;

- oferă o interfață de lucru modernă și ușor accesibilă;

- sprijină luarea deciziilor manageriale pe baza unor informații oferite în timp real;

- prezintă informația într-un format gata de utilizat;

 

Modulele sistemului informatic integrat Gensis –ERP

 

A. Module de bază

Modulul Administrator – Configurare – Securitate

- administrează și configurează utilizatorii sistemului, nivelele de acces și parolele;

- actualizează informațiile cu caracter fix (tipuri de documente, tipuri de operații, tipuri de înregistrări, etc.);

Modulul Producție

- Urmărește lansarea și realizarea producției, în funcție de faze de producție și rețetar/norme de consum;

Modulul de Gestiuni

- Evidența și gestiunea stocurilor de materii prime, materiale consumabile, produse finite, semifabricate, obiecte de inventar în depozit și în folosință;

Modulul Imobilizări Corporale

- realizează evidența și contabilitatea mijloacelor fixe din patrimoniul companiei, mișcările de mijloace fixe, reevaluările , amortizările contabilă și fiscală, diferențele din reevaluări;

Modulul Financiar - Trezorerie

- realizează evidența clienților și furnizorilor interni și externi, urmărind plățile, încasările, creanțele, datoriile, scadențarele;

- realizează calculul și evidența penalităților a dobânzilor la facturile neîncasate;

- generează automat diferențele de curs valutar;

- urmărește soldurile conturilor de avansuri pentru clienți și furnizori;

- generează balanța și fișele clienților și furnizorilor în lei și valută;

- realizează evidența deconturilor de trezorerie și urmărirea soldurilor acestora;

- generează automat declarațiile fiscale;

Modulul Case - Bănci

- realizează urmărirea fluxurilor de numerar prin bănci și prin casă, soldul conturilor, extrasele de cont, registrele de casă;

Modulul Evidența și Salarizarea Personalului

- realizează evidența datelor cu privire la personalul angajat;

- realizează calculul salariilor pe baza pontajelor pe compartimente, a sporurilor aferente fiecărui loc de muncă și salariat, conform contractului colectiv de muncă, a reținerilor, adaosurilor, etc.;

- elaborează situații și raportări specifice, precum și declarațiile fiscale.

Modulul Contabilitate Financiară

Toate modulele descrise anterior înregistrează notele contabile aferente documentelor pe care le prelucrează. Modulul de contabilitate financiară este un instrument prin care toate aceste note contabile sunt grupate, închise și puse în formule standard (registre, fișe, balanțe) pentru obținerea situațiilor contabile de analiză și raportare.

Modulul Contabilitatea de Gestiune

Toate modulele descrise anterior înregistrează centrele de costuri și de venituri pentru toate documentele pe care le prelucrează și care generează un venit sau cheltuială. Contabilitatea de gestiune

- pune în raport veniturile și cheltuielile dintr-o companie

- calculează costurile și cheltuielile pe unitatea de produs sau serviciu;

- pune în evidență rentabilitatea și profitabilitatea unei activități sau a unui produs al întreprinderii;

- generează rapoarte pentru modulul de analiză și decizie;

Modulul Bilanț Bugete

- Realizează elaborarea și actualizarea bugetului (planificatului) anual, atât în formularele de bilanț cât și în cele de bugete agreate de ministere;

- Urmărește realizarea indicatorilor stabiliți prin formulare de bugete și bilanț;

- Generează rapoarte de analiză și informare

Modulul de Analiză și Decizie

            Reprezintă o succesiune de ecrane, tabele și grafice informative, particular constituite în funcție de necesarul de informare definit de fiecare societate utilizatoare a sistemului informatic, ecrane, tabele și grafice ce se actualizează on-line cu toată informația existentă în baza de date.

B. Module conexe

Modulul Comercial - Achiziții

- Elaborarea și urmărirea realizării planului anual de achiziții pe baza facturilor de achiziții înregistrate;

- Evidența necesarului de aprovizionare în baza corelării stocurilor limită cu planul de achiziții;

- Evidența contractelor cu furnizorii și urmărirea realizării acestor contracte;

- Elaborarea și evidența comenzilor la furnizori;

- Evidența referatelor de necesitate și urmărirea fluxului aprobării acestora;

- Elaborarea rapoartelor de analiză și informare

Modulul de Analiză și Monitorizare a Plaților

- Se adresează în special societăților medii/mari cu structură de grup unde plățile tuturor furnizorilor sunt aprobate la nivel central pentru întregul grup de societăți, dar poate fi utilizat la fel de bine și în cadrul unor entități independente;

- Pe întreg lanțul de aprobări la plată a unei facturi se urmărește corelația valorii bunurilor sau a serviciilor care fac obiectul respectivei facturi cu referatele de necesitate aprobate în modulul comercial-achiziții;

- Elaborarea rapoartelor specifice de analiză și informare

Modulul Comercial – Desfacere

- Evidența și urmărirea contractelor de desfacere;

- Evidența și urmărirea comenzilor;

- Elaborarea automată a documentelor de vânzare (dispoziții de livrare, avize de însoțire a mărfii, facturi fiscale);

- Elaborarea unei multitudini de rapoarte de analiză și informare;

Modulul de Antecalculație

- Antecalculația prețurilor de producție, de vânzare în baza normelor de consum și urmărirea realizării antecalculațiilor;

- Antecalculația serviciilor de reparații în baza normelor de consum și urmărirea realizării antecalculațiilor;

- Generare de rapoarte de analiză și informare;

Modulul Laborator - Trasabilitate

- Elaborarea și evidența buletinelor de analiză efectuate asupra producției realizate pe loturi, date, date de expirare, etc.;

- Elaborarea și evidența certificatelor de conformitate pentru fiecare factură cu menționarea lotului, buletinului de analiză, etc.;

- Reflectarea stocurilor de produse finite, a intrărilor și ieșirilor pe loturi în vederea realizării corecte a trasabilității produselor destinate consumului alimentar;

- Generare de rapoarte de analiză și informare;

Modulul Echipamente de Lucru și Protecție

- Evidența echipamentelor de lucru și protecție primite de angajați conform normelor de protecție a muncii;

- Elaborarea necesarului de aprovizionare și a termenului limită până la care această aprovizionare trebuie făcută;

- Urmărirea realizării aprovizionării cu materiale specifice;

Modulul Utilaje

- Evidența utilajelor angrenate în procesul de producție al unei unități;

- Urmărirea stării de funcționare a acestora prin elaborarea planurilor de revizii și reparații și urmărirea realizării acestora având la bază normativele și orele de funcționarea a utilajelor;

- Generare de rapoarte specifice de analiză și informare (planuri de revizii reparații de toate tipurile, consumuri aferente reparațiilor și funcționării utilajelor, etc.);

Modulul de Evidență și Urmărire a Aparatelor de Măsură și Control

- Evidența aparatelor de măsură și control dintr-o societate;

- Elaborarea graficului de verificare-etalonare pentru fiecare aparat de măsură și control, în funcție  de normative, termene de garanție și norme specifice interne;

- Urmărirea realizării graficului de verificare-etalonare a aparatelor de măsură și control;

 - Generare de rapoarte specifice de analiză și informare; 

 

Pasiune, implicare, perseverență

                                   

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

 „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 

 

 

Titlul proiectului: Modernizare TIC pentru SC Gensoft Consulting SRL”

Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi  www.fonduri-ue.ro "

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” 

Certificat ISO 9001

Certificat GENSOFT CONSULTING
ISO 9001:2008

Din 2006 GENSOFT CONSULTING este acreditata prin certificat
ISO 9001.

Certificat IQ NET

Certificat IQ NET

Certificat de acreditare IQNET - The world's largest network of leading certification bodies.